Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Podklady k mapě

Jednotlivé plány použité k vytvoření specializované mapy

MZA v Brně, E6, P. c. 7, inv. č. 4392 (3281A0285060)
Ein groser nach der Lange des Gebäu ausgebornene.
Autor: neznámý
1722-1730 (ručně kolorovaná kresba) – Varianta půdorysu kláštera s projektem zahrady, francouzská zahrada je umístěna v rajském dvoře i v sousedství konventu, za prelaturou je projektován francouzský park. Možným autorem kresby je buď samotný Jan Blažej Santini, kterého uvádí Samek (viz Samek, Bohumil: G. Santiniho projekt benediktinského kláštera v Rajhradě. SPFFBU F5, 1961, s. 277-287.) nebo Antonio Beduzzi (viz Jirka, Antonín: Christian Alesander Oedtl na Moravě. Nová připsání. Umění 32, 1984). Původně plán doplněn textem, který je dnes nečitelný.

MZA v Brně, E6, P. c. 1, inv. č. 4386 (3281A0285066)
Půdorys a perspektiva kláštera v Rajhradě.
Autor: neznámý
Wien: Hofbauamt in Wien, 1724-1739 (ručně kolorovaná kresba) – Půdorys kláštera s pohledem na klášterní komplex. Možným autorem je Jan Jiří Etgens, Antonio Beduzzi nebo samotný Santini, v tom případě by však datace musela být posunuta k letům 1721-1723. (viz Samek, Bohumil: G. Santiniho projekt benediktinského kláštera v Rajhradě. SPFFBU F5, 1961, s. 277-287. ; Šmejkalová, Jana: Klášterní chrám v Rajhradě. Umění 32, 1984, s. 388-415. ; Kroupa, Jiří – Vobr, Jaroslav – Drlík, Vojen: Benediktinský klášter v Rajhradě. Brno 2006.)

R-GR-139,10 (3281G0281041)
Plán rajhradského kláštera.
Autor: neznámý
1751-1800. (kresba tuší) – Jednoduchý obrysový plán klášterního komplexu, jednotlivé části jsou popsány: Prelatur, Hoff, Garten, Convent, Erster Hoff, Canal u. der Ruchl., wasser ablaut von wass haus. Plán kláštera doplněn sítí kanálů.

MZA v Brně, E6, P. d. 3, inv. č. 4400 (3281A0285077)
Plan von der oberen Contignation des Cluster-Stiffts-Raygern - Pralatur- und Convents- Gebäudes.
Autor: Joseph Anneis
N: die explication deren farben, und Buchstaben, ist alschon in dem Grund-Riss von dem Erd-Geschoff zu ersehen, als wobey auch der Maas-Stab zu finden Joseph Anneis Ingenieur. Brno: Joseph Anneis, 1760 (ručně kolorovaná kresba) – Plán vrchního inženýra státních silnic Josefa Anneise na dostavbu konventu a prelatury kláštera. Plán je asi z roku 1760 a byl vytvořen na objednávku probošta Bonaventury Pitra. V plánu je sice nakresleno severní křídlo prelatury, ale jedná se pouze o načrtnutí celkové dispozice. Lze předpokládat, že v době vzniku plánu s dostavbou tohoto křídla benediktini již nepočítali. Plán byl proveden jen částečně a dostavba celého klášterního komplexu byla ukončena až roku 1841.

MZA v Brně, E6 P. d. 4, inv. č. 4401 (3281A0285078)
Návrh na úpravu pozemků na levém břehu řeky jižně kláštera až k Blučině.
Autor: Joseph Anneis
Brno: Joseph Anneis, 1770-1776 (ručně kolorovaná kresba) – Mapa zachycuje rajhradský klášter s okolím až k Blučině. Na mapě je jasně patrný tzv. Anneisův val. Protože rajhradský klášter ležel na bažinatém podloží a každoročně trpěl záplavami, věnovala se úpravě toku Svratky a vysušování bažin velká pozornost. Anneisův návrh situaci řeší vybudováním soustavy kanálů.

MZA v Brně, E6, P. d. 5, inv. č. 4402 (3281A0285079)
Návrh na parkovou úpravu prostoru mezi klášterem a Loučkou.
Autor: Joseph Anneis
Brno: Joseph Anneis, 1770-1776 (ručně kolorovaná kresba) – Pohledový plán na komplex kláštera s návrhem možné úpravy zahrady a prostoru mezi klášterem a Loučkou (dnes součást Rajhradic). Pro celkovou koncepci plánů zahrady mohla být Anneisovi inspirací Květná zahrada v Kroměříži. Velkolepý projekt francouzské zahrady s jezírkem uprostřed a menší francouzskou zahradou v blízkosti konventu, nebyl nikdy v takto rozsáhlém pojetí realizován. (viz Kroupa, Jiří – Vobr, Jaroslav – Drlík, Vojen: Benediktinský klášter v Rajhradě. Brno 2006.)

MZA v Brně, E6, P. d. 6, inv. č. 4403 (3281A0285073)
Půdorys plánu s návrhem odvodnění pozemků u rajhradského kláštera.
Autor: Joseph Anneis
Brno: Joseph Anneis, 1770-1776 (ručně kolorovaná kresba) – Plán pochází z doby oprav kláštera v letech 1770- 1776, které vedl brněnský inženýr a zemský geometr Josef Anneis. Při rekonstrukci byl radikálně opravován závěr kostela a další části kláštera. Plán je zakreslen do čtvercové sítě a navazuje na perspektivní návrh na parkovou úpravu prostoru mezi klášterem a vsí Loučkou (dnes součást Rajhradic). Plán sice není podepsaný, ale autorství Josefa Anneise je zřejmé, např. srovnáním obrysů zahradní dekorace a celé koncepce francouzské zahrady s jezírkem uprostřed. Na plánu je načrtnut i tzv. Anneisův val.

MZA v Brně, E6, P. l. 2, inv. č. 4486 (3281A0285019)
Mappa Ueber einen zum Cluster Stieft Raigern ange-hörigen Grundtheile vermög dem vor maligen Zustande.
Autor: Joseph Anneis
Brno: Joseph Anneis, 1760-1800 (ručně kolorovaná kresba) – Autorství mapy je připisováno Josephu Anneisovi. Na mapě je zachycený rajhradský klášter a jeho okolí směrem k Rebešovicím, na mapě je jasně patrný tzv. Anneisův val, který byl v 19. století milně interpretován jako zobrazení pozůstatku velkomoravského opevnění. (viz Unger, Josef: Archeologický výzkum církevní architektury v jižní části okresu Brno-venkov. Jižní Morava 30, 1994, s. 25-33. ; Unger, Josef: Nová zjištění a nové otázky z areálu rajhradského kláštera. Jižní Morava 31, 1995, s. 218-228.)

MZA v Brně, E6, P. l. 4, inv. č. 4488 (3281A0285020)
Plány odvodnění pozemků rajhradského kláštera.
Autor: neznámý
Rajhrad 1770-1800 (ručně kolorovaná kresba) – Plán kláštera s podobou odvodňovacích kanálů a projektovaným francouzským parkem je doplněn nárysem a půdorysem odvodňovacích staveb spolu s dvěma detaily regulace řeky. Na vlastním plánu je zachycen mlýn s vodní pilou.

MZA v Brně, E6, P. f. 4, inv. č. 4410 (3281A0285086)
Plan Eines zur Cluster: Stieffes-Herrschafft Reigern angehörigen Grund-Theilles vom Jahre 1774.
Autor: František Brunn
Rajhrad: František Brunn, 1774 (ručně kolorovaná kresba) – Situační plán rajhradského kláštera s jeho pozemky, je zde zachycena dobová situace klášterního okolí. Jedná se o předlohu plánu otištěného v Dudíkových Geschichte des Benediktiner Stiftes Raygern. (viz Dudík, Beda: Geschichte des Benediktiner-Stiftes Raygern im Marhgrafthume Mähren, I-II. Wien 1849, 1868.)

R-GR-139,15 (3281G0281046)
Půdorys rajhradského kláštera: chrámu, konventu a prelatury.
Autor: neznámý
ca 1934. (kresba tuší) Půdorys kláštera v měřítku 2,1 cm = 10 m. Na plánu je zachycena i lurdská kaple z roku 1902. Plán doplněn čísly ke kterým se do dnešní doby nedochoval komentář.

MZA v Brně, E6, P. h. 10, inv. č. 4437 (3281A0285001)
Situace budov kláštera benediktinů v Rajhradě z března 1938.
Autor: Kranz
Brno: Kranz, březen 1938 (kyanotypie) – Přesný plán kláštera zakreslený v měřítku 1:1000. Na situaci je kromě rajhradského kláštera zachycena také sýpka v Rajhradicích. Od roku 1903 byl klášter osvětlen elektricky a bylo upraveno koryto Svratky do dnešní podoby.

MZA v Brně, E6, P. b. 6, inv. č. 4385 (3281A0285067)
Raigern – Kloster des Benediktinerordens Studie aller Instandsetzungsarbeiten
Autor: neznámý
(planografie) – Axonometrický plán kláštera z roku 1940 v měřítku 1:200. Uprostřed nádvoří před kostelem je zachycena lurdská kaple z roku 1902.